تصاوير واحدها

 

تصاوير واحد 1 طبقه اول غربي

تصاوير واحد 2 طبقه اول شرقي

تصاوير واحد 3 طبقه اول شرقي

تصاوير واحد 4 طبقه دوم شرقي

تصاوير واحد 5 طبقه سوم غربي

تصاوير واحد 6 طبقه سوم شرقي

تصاوير حياط و محيط اطراف ساختمان

 

تصاوير واحد 7 محله دو شمالی

تصاوير واحد 8 محله پنج جنوبی

 

 

 

با جستجو عبارت نمك‌آبرود در موتورهاي جستجو تصاوير فراواني از شهرك نمك‌آبرود ميتوانيد پيدا كنيد

 

براي ديدن تصاوير واحدها در اندازه بزرگ تر روي تصاوير زير كليك كنيد

 

 1   2   3

 

 

 4   5   6 

 

 7   8   9

 

 

 10   11   12

 

 13   14   15

 

 

 16   5528   5529

 

 5530   5531   32k

 

      

 

 

 35k   36k   38k

 

 39k   40k   41k

 

       1    

 

 

 

 

براي ديدن تصاوير واحدها در اندازه واقعي روي تصاوير بالا كليك كنيد

تصاوير در صفحه جديد باز ميشوند

براي ديدن تصاوير محيط اطراف ساختمان كليك كنيد

صفحه اصلي سايت